Rejestracja

Home  >>  Rejestracja

 
 • Nazwa Firmy

  Adres firmy

  Kod pocztowy i miejscowość

  NIP firmy

  Osoba zgłaszająca

  Osoba uczestnicząca (wymagane)

  Kategoria uczestnika

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Zakwaterowanie

  Uwagi

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

 • Imię i nazwisko

  Adres pocztowy, (ulica i numer)

  Kod pocztowy i miejscowość

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Kategoria uczestnika

  Tytuł naukowy

  Stanowisko

  Zakwaterowanie

  Uwagi

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

I. Rejestracja i potwierdzenie uczestnictwa

 1. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem strony www.indeks-seksualny-kobiety.pl najpóźniej do dnia 4 grudnia 2015 r. oraz wpłaty należności z tytułu uczestnictwa w konferencji (100% wartości opłaty rejestracyjnej) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Wpłata na konto Organizatora logistycznego dokonywana jest poprzez przelew bankowy po otrzymanej uprzednio faktury pro-forma.
 3. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w zależności od dostępności miejsc w danej kategorii uczestnictwa.
 4. Zgłoszenia niekompletne (np. brak danych kontaktowych) nie będą rozpatrywane. Ewentualne uwagi należy zamieszczać w treści formularza zgłoszeniowego w odpowiedniej rubryce, np. informacja o zaangażowaniu tłumacza podczas ww. konferencji (koszt dodatkowej usługi w postaci tłumaczenia do ustalenia z Organizatorem).
 5. Formularz zgłoszeniowy stanowi dokument umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem tylko w przypadku otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprawnej rejestracji Uczestnika i dostępności miejsca w danej kategorii uczestnictwa.
 6. Organizator może odwołać uczestnictwo w konferencji osób, które nie uiściły w całości kosztów uczestnictwa w ciągu 7 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego (należność musi znajdować się na koncie EEC-Marketing Sp. z o.o.)
 7. Oficjalnym językiem wykładowym konferencji jest język polski.

II. Koszty uczestnictwa w konferencji; warunki płatności

 1. Opłaty rejestracyjne (ceny nie uwzględniają podatku VAT – 23%):
  Uczestnicy (kategorie)do 4.12.2015
  Firmy i instytucje400,00 zł
  Osoby prywatne200,00 zł
 2. Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, katalog pokonferencyjny z prezentacjami wykładowców catering przewidziany w programie konferencji (lunch i przerwy kawowe).
 3. Opłata rejestracyjna nie obejmuje: usług dodatkowych takich jak np. zakwaterowanie, organizacja tłumaczenia, kosztów dojazdu.
 4. Zapłata za uczestnictwo w konferencji powinna być uiszczona terminowo zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora. Dane na fakturze są prawnie wiążące. Koszty bankowe są ponoszone przez Uczestnika.
 5. Płatności należy regulować przelewem bankowym na niżej podane konto. Należności związane z uczestnictwem w konferencji będą regulowane w walucie polskiej (PLN) na konto: Bank PKO BP: 43 1020 1169 0000 8502 0192 1311
 6. Płatność zrealizowana musi zostać następująco: 100% wartości opłaty rejestracyjnej + VAT.

III. Odwołanie uczestnictwa

 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji przedstawiona w formie pisemnej/elektronicznej po terminie 4 listopada 2015 r. upoważnia Organizatora do obciążenia Uczestnika wszystkimi kosztami związanymi z uczestnictwem w konferencji, tj. 100% opłaty rejestracyjnej.
 2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konferencji Uczestnik nie wyraża sprzeciwu wobec obciążeń związanych z rezygnacją i zobowiązuje się uiścić je bez zwłoki, zgodnie z terminem płatności podanym przez Organizatora. Rezygnacje należy kierować na adres: biuro@indeks-seksualny-kobiety.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania Konferencji.

IV. Miejsce rozwiązywania sporów

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
 2. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszych Warunków uczestnictwa III Międzynarodowej Konferencji Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety.
 3. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień niniejszych Warunków uczestnictwa III Międzynarodowej Konferencji Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety jest prawo polskie.

V. Kontakt

Biuro Konferencji:
tel: +48 22 243 17 73
kom: +48 668 883 317
fax: +48 22 742 19 32
e-mail: biuro@indeks-seksualny-kobiety.pl